zakamenne zakamenne zakamenne

 

Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Zákamenné 
029 56 Zákamenné 559
v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

                                     Rozpočet na rok 2016

Rozpis záväzných ukazovateľov rozpočtu na rok 2016 – Zastupiteľstvo ŽSK na svojom zasadnutí dňa 21.12.2015 na rok 2016 pre DSS a ZPS Zákamenné nasledovne:

Tabuľka Záväzné ukazovatele a limity rozpočtu podľa zdroja rozpočtovej klasifikácie platnej na rok 2016                                                                          

  

 

 

Počet zamestnancov DSS a ZPS Zákamenné: 75