zakamenne zakamenne zakamenne

Občianske združenie "Symbióza generácií" vzniklo 2.7.2009. Združuje ľudí, ktorí sa zaujímajú o verejnoprospešnú činnosť, materiálnu a sociálnu pomoc, poradenstvo jednotlivcom a znevýhodneným skupinám, občanom v domácom prostredí a v zariadeniach sociálnych služieb (seniori, deti, mladiství, zdravotne postihnutí).

Združenie nie je založené na podnikanie, je apolitické, dobrovoľné záujmové združenie občanov. Združenie je samostatnou právnickou osobou, ktorá môže vo svojom mene nadobúdať práva a povinnosti. Pôsobí na celom území Slovenskej republiky a je založená na dobu neurčitú.

Cieľom združenia je prispievať svojou činnosťou a podporovať zlepšovanie kvality života jednotlivcov, rodín, znevýhodnených skupín občanov v mieste bydliska a vo všetkých formách zariadení sociálnych služieb, vykonávanie verejnoprospešnej činnosti. Pri naplňovaní cieľa občianske združenie Symbióza generácií uskutočňuje verejnoprospečnú činnosť a podporuje najmä:

 

 •  zlepšenie a rozvíjanie informačno-poradenského servisu,
 • nadväzovanie a rozvíjanie kontaktov s domácimi a zahraničnými iniciatívami pôsobiacimi v sociálnej oblasti v súlade s cieľmi združenia a všeobecne záväznými normami, 
 • odborné stáže na domácich a zahraničných pracoviskách a vzdelávacích inštitúciách, ktorých činnosť súvisí so sociálnym poradenstvom a sociálnou pomocou občanom, 
 • programy podpory rozvoja osobnosti a jej zvyšovania kvality života, 
 • navrhovanie a realizáciu projektov v oblasti sociálnej pomoci a poradenstva, 
 • aktivity zamerané na rozvoj profesionálnej, poloprofesionálnej i dobrovoľnej pomoci a služieb, 
 • aktivity a programy rozvoja zamerané na zvyšovanie kvality poskytovania sociálnych služieb občanom doma a v zariadeniach sociálnych služieb,
 • organizovanie spoločenských, vzdelávacích, športových, voľnočasových, vzdelávacích aktivít a podujatí určených najmä pre klientov žijúcich v zariadeniach sociálnych služieb, 
 • podporovanie rozvoja pracovnej terapie a záujmovej činnosti klientov žijúcich v zariadeniach sociálnych služieb, 
 • podpora náboženského a duchovného rozvoja klientov žijúcich v zariadeniach sociálnych služieb Zákamenné, Zubrohlava, Oravská Lesná, organizovanie aktivít s náboženskou tematikou v zariadeniach sociálnych služieb, výletov a diskusií zameraných na rozvoj kresťanského cítenia a materiálnotechnické vybavenie priestorov potrebných pre tieto aktivity, 
 • skvalitňovanie služieb v oblasti sociálnej starostlivosti, 
 • zlepšovanie služieb, odstraňovanie bariér a bezproblémového pohybu po zariadeniach, 
 • vytvorenie bezbariérových kúpelní a WC na zlepšenie hygienickej starostlivosti pre klientov žijúcich v zariadeniach sociálnych služieb Zákamenné, Zubrohlava, Oravská Lesná, 
 • vytváranie podmienok pre ubytovanie klientov pri riešení opatery po ukončení liečby v zdravotníckom zariadení a návratu do domáceho prostredia, 
 • vytvorenie podmienok pre rehabilitáciu klientov v zariadeniach sociálnych služieb s kvalifikovanou odbornou pracovníčkou, 
 • prevenciu proti vzniku negatívnych javov a ich dôsledkov v sociálnej oblasti, 
 • tvorba a vydávanie informačných a metodických materiálov, 
 • aktívnu prácu s mládežou, najmä so študentmi a s absolventmi škôl so zameraním na verejnoprospešnú činnosť, sociálnu pomoc a sociálnu starostlivosť, sociálne poradenstvo, opatrovateľskú starostlivosť, ošetrovateľstvo.