zakamenne zakamenne zakamenne

INFORMÁCIE PRE OBČANOV O ZMENE V POSKYTOVANÍ SOCIÁLNYCH SLUŽIEB


  Oznam o zmenách v konaní vo veciach odkázanosti na sociálnu službu.

 

Informácie pre občanov
o zmene v poskytovaní sociálnych služieb v zmysle novely 
zákona č. 448/2008 Z. z. 
o sociálnych službách

 

Odbor sociálnych vecí Úradu Žilinského samosprávneho kraja si Vás dovoľuje oboznámiť so zmenami v konaní vo veciach odkázanosti na sociálnu službu a jej zabezpečovaní.

V zmysle ustanovenia § 110l zákona č. 448/2008 Z. z. právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu v domove sociálnych služieb  stratí platnosť 1. januára 2015 , ak táto fyzická osoba nepožiadala vyšší územný celok o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v domove sociálnych služieb alebo nepožiadala poskytovateľa sociálnej služby o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby v domove sociálnych služieb do 31. decembra 2014.

Od 1. januára 2015 sa bude na základe rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu v domove sociálnych služieb poskytovať sociálna služba fyzickej osobedo dovŕšenia dôchodkového veku.

Občania, ktorí dovŕšili dôchodkový vek, môžu o sociálnu službu požiadať:

mestský alebo obecný úrad v mieste svojho trvalého bydliska  do:

 

  • zariadenia pre seniorov
  • zariadenia opatrovateľskej služby
  • do denného stacionára
  • alebo požiadať o opatrovateľskú službu

 

Úrad Žilinského samosprávneho kraja do:

 

  • špecializovaného zariadenia, ak majú zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, pervazívna vývinová porucha, skleróza multiplex, schizofrénia, demencia rôzneho typu etiológie, hluchoslepota, AIDS alebo organický psychosyndróm ťažkého stupňa.http://www.regionzilina.sk/sk/aktuality/aktuality/informacie-obcanov-zmene-poskytovani-socialnych-sluzieb.html