zakamenne zakamenne zakamenne

Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Zákamenné

„Daj každému dňu šancu, aby sa stal najkrajším dňom tvojho života.“

 Mark Twain

Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Zákamenné v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, poskytuje sociálne služby rôznorodej skupine klientov v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov. Ide o klientov, ktorých zdravotný stav vyžaduje dohľad, opateru, alebo pomoc inej osoby tak, ako si to vyžaduje zdravotný stav danej osoby.

 

 

Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Zákamenné získalo v roku 2011 na základe certifikačného auditu č. 554/2011 certifikát manažérstva kvality podľa normy

STN EN ISO 9001 : 2009. 

 

 

 

 

 

                             

       

 

 

 

Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Zákamenné na základe recertifikačného auditu č. 782/2014 zo dňa 13.04.2014 vyhovuje požiadavkám normy pre systémy manažérstva kvality podľa: STN EN ISO 9001 : 2009. 

 

 

 

 

 

 

                                                                            

Hlavným cieľom zariadenia je poskytovanie kvalitnej a komplexnej starostlivosti prijímateľom sociálnej služby so zreteľom na humánny a etický prístup ku klientom zariadenia. V zariadení sa snažíme vytvárať priestor pre sebarealizáciu klientov, podporovať ich socializáciu a v čo najväčšej miere vytvárať pocit domova a súkromia s rešpektovaním a dodržiavaním základnej charty práv a slobôd.

Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Zákamenné, 029 56 Zákamenné 559 sa vnútorne člení na tri pracoviská : 

DSS Zákamenné 559  je  zrekonštruovaná bezbariérová budova so záhradou a altánkom. Poskytuje celoročný pobyt 78 mužom s rôznym druhom postihnutia v dvoj a trojlôžkových izbách. V budove je spoločenská miestnosť, rehabilitačná miestnosť, terasa,  TV-kútiky, knižnica a moderná dielňa pre klientov.

 

 

 

DSS a ZPS -  Oravská Lesná 296  je zateplená bezbariérová budova v tvare U v centre obce, s kaplnkou, so záhradou a altánkom. Poskytuje celoročný pobyt 53 ženám a mužom, prevažne seniorom s rôznym druhom postihnutia v dvoj a trojlôžkových izbách s príslušenstvom. V budove je spoločenská miestnosť, zrekonštruovaná miestnosť pre pracovnú terapiu a   kaplnka. Zariadenie poskytuje najmä stravovanie, ubytovanie, upratovanie a pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby.

 

DSS Zubrohlava, Hl avná 118,  je bezbariérová budova rodinného typu s novovybudovanou multifunkčnou miestnosťou, s veľkou záhradou a altánkom s bezbari érovými chodníkmi v centre obce. Poskytuje celoročný pobyt 15 ženám s rôznym druhom postihnutia. 

 

 

 


Nová WEB stránka

Nová WEB stránka

2018 - 05 - 25